Matsushita, Konosuke, 1894-1989

Pessoa

Assunto de: Pinto, Luiz Fernando da Silva. Konosuke Matsushita. 1992: (D.)

LC auth. 77/86: (AACR2; d.n.; rem.)

LC auth. 87/91: (AACR2; D.; rem.)

Cad. aut

Matsushita, Konosuke, 1894-1989

Pessoa