Aquino, Corazon Cojuangco, 1933-2009

Pessoa

Asunto de: Chua-Eoan, Howard. Corazon... 1988

http://authorities.loc.gov 4/8/09: (D. ; rems.)

http://en.wikipedia.org/wiki/Corazon_Aquino: (D.)

Aquino, Corazon Cojuangco, 1933-2009

Pessoa