Pompeia (Cidade extinta)

Local geográfico

LCSH

Library of Congress

Pompeii (Extinct city)

Pompeia (Cidade extinta)

Local geográfico